Vedtekter for KISTEFOS-MUSEET venneforeningen

Venneforeningen er stiftet 10. september 2008.

1. Formål

Venneforeningen er en selvstendig og landsomfattende forening som skal spre kjennskap til og støtte opp om Stiftelsen Kistefos-Museet på bl.a. følgende måter:

- Bidra til å skape engasjement og interesse for museet

- Bidra til positiv markedsføring av museet

- Yte frivillig bistand av ulik slag etter nærmere avtale med museet

- Fremme ideer om arrangement og gjennomføre egne arrangement etter nærmere avtale med museet

- Samarbeide med lag og foreninger, som gjennom å legge deler av sin virksomhet til museet, medvirker til å skape et levende museum

- Venneforeningen skal inngå årlige avtaler med Stiftelsen Kistefos-Museet for å skape størst mulig forutsigbarhet for begge juridiske parter.

2. Medlemskap

Foreningen er åpen for alle som betaler årlig kontingent. Kontingenten følger kalenderåret. Størrelsen på kontingenten bestemmes av styret.

Medlemskap kan tegnes av enkeltmedlemmer/privatpersoner, familier, grupper, foreninger, bedrifter. Medlemmer som ønsker det, kan betale høyere kontingent enn fastsatt.

Æresmedlemmer kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret. Æresmedlemmer har samme rettigheter som vanlige medlemmer, men er fritatt for kontingent.

3. Styre

Foreningen ledes av et styre på 5 til 7 medlemmer med 3 varamedlemmer.

Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges av årsmøtet ved særskilt valg. Leder og kasserer har signaturrett hver for seg.

I tillegg velger årsmøtet inntil tre styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styremedlemmer velges av årsmøtet for to år av gangen og kan gjenvelges. Første året velges to av styremedlemmene kun for ett år. Leder velges hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.

Styremøter holdes jevnlig for å skape kontinuitet i arbeidet. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Museumsdirektøren ved Stiftelsen Kistefos-Museet, eller den han/hun bemyndiger, har møterett i styret, men ikke stemmerett. Hovedfunksjonen er å være bindeledd mellom museet og venneforeningen.

 

4. Økonomi/regnskap

Foreningens regnskapsår starter 1. januar og slutter 31. desember.
Regnskapet skal inneholde resultatregnskap og balanse.

Regnskapet med revisjonsberetning for siste regnskapsår skal legges fram på årsmøtet for godkjennelse.

Foreningens midler skal brukes til beste for museets vekst og utvikling.

5. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal holdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel. Årsmøtet velger selv møteleder og referent og to personer til å undertegne årsmøteprotokollen. 

Saker på årsmøtet;

-   Årsmelding om venneforeningens aktiviteter i året som har gått

-   Årsregnskap m/revisjonsberetning for året som har gått samt disponering av  

     eventuelt overskudd

-   Aktivitetsplan og budsjett for kommende år

-   Valg i henhold til vedtektenes punkt 3

-   Valg av valgkomité på 3 medlemmer

-   Valg av 2 revisorer

-   Innkomne forslag som er meldt til styret innen to uker før årsmøtet

 

Alle medlemmer har møte- og stemmerett ved årsmøtet.
Møtende medlemmer har følgende stemmer: Enkeltmedlem – 1 stemme, familier – 2 stemmer. Ingen personlige medlemmer kan stemme med fullmektig. Foreninger og bedrifter med over 50 medlemmer/ansatte – 3 stemmer, for mindre enheter og grupper – 2 stemmer. 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med to ukers varsel når styret eller minimum 1/5 av medlemmene har forlangt det.

6. Endringer av vedtekter

Eventuelle endringer av vedtekter kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall blant de avlagte stemmer.

7. Oppløsning

Oppløsning av Kistefos-Museet Venneforeningen må vedtas med 2/3 flertall av avlagte stemmer på to påfølgende årsmøter. Ved en oppløsning skal foreningens midler og arkiver tilfalle Stiftelsen Kistefos-Museet.

Sist endret 19/4-2018 ver.6.

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer om informasjonskapsler og personvern her.

© 2019 - Kistefosmuseet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY